"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

1685 nî, goân-lâi be̍h tī [[Mississippi Hô]] khai-siat si̍t-bîn-tē ê [[René-Robert Cavelier de La Salle]], in-ūi kè-sǹg sit-gō͘, soah tī [[Matagorda Oan]] siat [[Fort Saint Louis]], chit-ê siâⁿ-chng siū hong-thó͘ éng-thióng kap goân-chū-bîn ê thó-ià, kòe 4 tang chio̍h sit-pāi.
 
Se-pan-gâ tī 1690 nî khai-sí hiòng Texas tang-pō͘ soan-kàu, m̄-koh siū chāi-tē goân-chū-bîn hoán-khòng, in-ê lâng āu-bóe tó-tńg Mexico. Āu-lâi, tī 1716 nî, tong [[Hoat-kok]] tī [[Louisiana]] hoat-tián ê sî, Se-pan-gâ ê soan-kàu oahkoa̍h-tāng oh têng-sin hoat-khí. 1718 nî, Texas siāng chá ê Se-pan-gâ-lâng khui-khún-tē [[San Antonio]] siat-li̍p.
 
1749 nî, Se-pan-gâ kap [[Lipan Apache]] lâng chhiam liáu hô-pêng tiâu-iok, che ín-khí kî-tha chāi-tē pō͘-lo̍k pau-koat [[Comanche]], [[Tonkawa]] kap [[Hasinai]] ê put-boán. Āu-bóe [[Comanche]] mā chhām Se-pan-gâ tī 1785 nî chhiam-iok, liáu-āu koh pang-chō͘ Se-pan-gâ phah iâⁿ Lipan Apache kap [[Karankawa]].
匿名使用者