"Iōng-chiá thó-lūn:Sdf" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
== kap-tsoh ê it phō...? ==
 
借問lán「kap-tsoh ê it phō」是siáⁿ-mi̍h意思?Kap-choh是「木匠」ê意思,但是囥佇chia我看lóng bô。另外,若準汝內文beh用台羅寫,就用台羅,mài一時仔用台羅,一時仔koh用白話字án-ne。Iáu koh ū,閩南語是有「文白異讀」ê,「一部」應該愛寫做「chi̍t phō」,m̄ sī 「it phō」,抑是恁厝內鄉里是按呢講?真感謝汝ê配合。--[[Iōng-chiá:Sunshine567|Sunshine567]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine567|對話]]) 2016-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 03:42 (UTC)
6,138

次編輯