Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng