Tiong-san Kong-hn̂g

Tiong-san Kong-hn̂g (中山公園) sī ūi-tio̍h beh kì-liām kīn-tāi Tiong-kok kek-bēng sian-hêng-chiá, kok-hū, Tiong-hôa Bîn-kok kiàn-kok-chiá Sun Tiong-san só͘ lâi hō-miâ ê kong-hn̂g. Chit khoán kong-hn̂g chú-iàu hun-pò͘ chāi Tiong-kok (Hiong-káng, Ò-mn̂g), Tâi-oân kap kî-thaⁿ hôa-jîn tòa ê só͘-chāi. Hun-pò͘ chāi Tiong-kok î-bîn chū-ki-tē ê Tiong-san koong-hn̂g thong-siông sī iû hôa-kiâu koan-khoán kiàn-li̍p--ê; mā ū chi̍t-kóa sī chāi-tē chèng-hú chham Tiong-kok chèng-hú ki-koan tē-kiat siang-hong iú-gī sî kiàn-li̍p.

Tiong-kokSiu-kái

Tī Tiong-kok ê Tiong-san kong-hn̂g ū Pak-kiaⁿ Tiong-san Kong-hn̂g, Siōng-hái Tiong-san Kong-hn̂g, Thian-tin Tiong-san Kong-hn̂g

Tâi-oânSiu-kái

Tī Tâi-oân ê Tiong-san kong-hn̂g ū Tâi-pak Tiong-san Kong-hn̂g,