"Lūi-pia̍t:Chúi-kiû" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Ūn-tōng为Ūn-tōng hāng-bo̍k
~ (added Category:Ūn-tōng using HotCat
~ (机器人:变更分类Ūn-tōng为Ūn-tōng hāng-bo̍k)
[[CategoryLūi-pia̍t:Chúi-siōng ūn-tōng]]
[[Lūi-pia̍t:Gû-lo̍k]]
[[Lūi-pia̍t:Ūn-tōng hāng-bo̍k]]