"Chí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Chí''' / '''chéng-chí''' (seed) sī [[si̍t-bu̍t]] siⁿ-thoàⁿ ê chi̍t-chióng hong-hoat. Sêng-se̍k ê si̍t-bu̍t tī bó-hoe siū-hún liáu-āu oē kiat-chí, ū-ê koh kiat chiok-chē chí, lâi sán-seng sin-ê ē-chi̍t-tāi. Si̍t-bu̍t chit chióng ēng chéng-chí lâi siⁿ-thoàⁿ ê hong-sek sī-ū i-ê iu-tiám, oē-tàng khò tāi-liōng ê chéng-chí lâi khak-pó i-ê chéng-lūi ū khah-choē ê ki-hoē lâi éng-oán seng-chûn ê chi̍tlo̍h-chióng iu-tiámkhì, m̄-koh kah pa̍t-chióng siⁿ-thoàⁿ hong-sek pí--khí-lâi sī khah phái lâi chiáng-ap hiat-thóng sûn-chiàⁿ kah āu-chi̍t-tāi ê phín-chit.
 
Chéng-chí ê hêng-thé:<ul>
281

次編輯