Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)