Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng