Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2006-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)