Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng