Tiān-ki kang-têng (電機工程; electrical engineering) sī í tiān-chú-ha̍k, tiān-chû-ha̍k téng bu̍t-lí-ha̍k ê hun-iá ûi ki-chhó͘, hâm-kài tiān-chú-ha̍k, tiān-chú kè-sǹg-ki, tiān-le̍k kang-têng, tiān-sìn, khòng-chè kang-têng, sìn-hō chhú-lí téng-téng léng-he̍k ê chi̍t mn̂g kang-têng-ha̍k.

Ho̍k-cha̍p ê tiān-le̍k hē-thóng