Tiong-kan-téng (Eng-gí: mesopause) sī tāi-khì-khoan lāi-bīn tiong-kan-khoan kap jia̍t-khoan tiong-ng ê pian-kài. Chia sī tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiong un-tō͘ siāng kē ê só͘-chāi, thang kē kàu -100 °C, chú-iàu goân-in sī khiàm ji̍t-thâu ê jia̍t, kap jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ kiông-le̍k ê hòng-siā léng-khiok.