Tiuⁿ Chhim-chhiat

Tiuⁿ Chhim-chhiat (張深切; 1904 nî 8 goe̍h 19 ji̍t – 1965 nî 11 goe̍h 8 ji̍t), Tâi-oân Lâm-tâu Chháu-tūn chhut-sin, phian-miâ Ka-jū (嘉裕), piáu-jī Lâm-siông (南翔), bat hòa-miâ Tiuⁿ Sí-kong (張死光) hām Ló͘ Sìn lâi-óng, pit-miâ Lia̍t-liông (列良), Lâm-siông (南翔), Chhó͘-lú (楚女), Chiá-iā (者也), Chi-ho͘ (之乎), Hông-chháu (紅草) téng. I it-seng pun-pho Tâi-oân, Ji̍t-pún kap Tiong-kok téng tē kek-bēng sū-gia̍p, sī tì-le̍k chāi Tâi-oân bûn-gē lí-lūn ê tiat-ha̍k-ka.