Toā-seng-seng

?Tōa-seng-seng
Gorilla gorilla
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
Kho: Hominidae
A-kho: Homininae
Sio̍k: Gorilla
I. Geoffroy, 1852
Bô͘-sek chéng
Troglodytes gorilla
Savage, 1847
Bu̍t-chéng

Gorilla gorilla
Gorilla beringei

Gorilla ê hun-pò͘
Gorilla ê hun-pò͘

Tōa-seng-seng, Latin-miâ hō-chòe Gorilla, sī Hominidae-kho ê chi̍t-ê sio̍k, ū nn̄g-ê bu̍t-chéng, iā-chiū-sī Gorilla gorilla kap Gorilla beringei, seng-o̍ah tī hui-chiu ê sim-lîm.

Sexual dimorphism of the skull

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái