Westminster Kiong (Palace of Westminster), Hàn-bûn hoan-e̍k chò Se-bín Kiong (西敏宮), iā kiò Kok-hōe Tāi-hā (國會大廈), ūi-tī Liân-ha̍p Ông-kok Lûn-tun ê Westminster Chhī, sī Liân-ha̍p Ông-kok Kok-hōe ê só͘-chāi-tē. Westminster Kiong khiā tī Thames Kang ê se-hōaⁿ, chiap-kīn Whitehall hoān-ûi lāi ê kî-thaⁿ kiàn-tio̍k-bu̍t.

Westminster Kiong