Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân/Kiatgak

User:KiatgakSiu-kái

Goá thê-miâ User:Kiatgak chò sysop (taⁿ ū 4 ê, chiàm 1.32%). Lí-iû: kin-nî goá ē piàn ke chin bô-êng, sui-jiân bo̍k-chêng bô thoè-chhut ê phah-sǹg, chóng--sī kám-kak èng-kai ài ū kha-chhiú tàu sûn Holopedia chit phiàn hn̂g-tē. (Bo̍k-chêng chú-iàu sī User:Chùn-hiàn, goá, User:Kaihsu.) Kiatgak ê kòng-hiàn goá siong-sìn ta̍k-ke lóng ū khoàⁿ--tio̍h, iû-kî i kā Holopedia èng-kai ū ê bûn-chiuⁿ ē-kha kúi-ā-pha ê koan-kiān tiâu-ba̍k kiàn-li̍p--khí-lâi (chhiūⁿ kóng thian-bûn-ha̍k, bu̍t-lí-ha̍k, hoà-ha̍k, pō͘-hūn ê sò͘-ha̍k, pō͘-hūn ê i-ha̍k). Sui-bóng i ê sî-kan oan-nā iú-hān, goá hi-bāng i goān-ì chiap-siū, ah ta̍k-ke mā ē chi-chhî thê-miâ. A-giâu 06:23, 23 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)

Chàn-sêng

  1. Chin-hó! Chhiáⁿ Kiat-ga̍k hiaⁿ mài the-sî. Chùn-hiàn 13:47, 23 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)
  2. A-giâu 04:05, 24 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)
  3. Chichhî Kiatga̍k siansiⁿ chò koánlíoân! Kaiû! --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 05:20, 30 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)
  4. Hiòng-êng 06:42, 30 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)
  5. A-yao 06:58, 31 Saⁿ-goe̍h 2007 (UTC)
  6. Hó! – Kaihsu 09:12, 23 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

Hoán-tùi

Tiong-li̍p

Kiat-kó 6 phiò chàn-sêng, 0 phiò hoán-tùi, thong-koè. A-giâu 10:11, 23 Sì-goe̍h 2007 (UTC)