X kng-soàⁿ (Eng-gí: X-ray), i-ha̍k siōng ū kóng tiān-kong, sī pho-tn̂g 1pm kàu 10nm chi kan ê tiān-chû-pho, sī hiān-tāi i-ha̍k tī-liâu kiam kho-ha̍k gián-kiù ê tiōng-iàu kang-khū.

Sèng-chit

siu-kái

X kng ê kng-chú só͘ tòa ê lêng-liōng, thang kā goân-chú lî-chú-hòa, kiam phah tn̄g hun-chú kiat-ha̍p. In-ūi chit-ê sèng-chit, X kng-sòaⁿ sǹg chi̍t khoán lî-chú-hòa hòng-siā (ionizing radiation), che mā piáu-sī tùi oa̍h-mi̍h sin-thé cho͘-chit iú-hāi. Té-chām ê koân che-liōng hòng-siā, to̍h ē-tàng chō-sêng hòng-siā pēⁿ-thiàⁿ (radiation sickness) ê chèng-thâu; nā khah kē liōng ê chêng-hêng, mā ē cin-ka hòng-siā ín-iú-sèng gâm-chèng ê gûi-hiám.