?Âng-eng
Kang ê âng-eng
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Falconiformes
Kho: Falconidae
Sio̍k: Falco
Chéng: F. tinnunculus
Ha̍k-miâ
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Âng-eng ia̍h âng-chún sio̍k tī chún-kho, kha-chiah-phiaⁿ ê mn̂g-chháu âng-chhiah, tī Tâi-oân sī 1 khoán tiāⁿ khoàⁿ--tio̍h ê koè-tang-chiáu.

Falco tinnunculus

Sòaⁿ-téng chu-gôan修改