Ӄ (siáu-siá [en]: ӄ; Ing-gí: ka with middle hook; siâ-thé [en]: Ӄ, ӄ) sī hui-slav gí-gên jī-bió tsi-it. Ӄ sī uì kiril jī-bió /K/ (К к) hù-ka tsi̍t-ê tiong-uī-kau [fr] sóo-lâi kòo-sîng e̊ pèn-thé [en] jī-bió.

Ӄ
Ӄ ӄ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Thong-siông ê im-ti̍k piáu-sī tsò tshing âu-tsing sat-im [en] /q/; ia̍h-sī piáu-sī tsò tshing nńg-kok sat-im /k/ ê sàng-khì [en] im /kʰ/.
Unicode bé-uī (U+04C3);
 (U+04C4)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ӄ ӄ
Kî-thañ

Sú-iōng gí-gên

siu-kái

Ӄ teh Sibelia hām losiia uán-tong tē-khu [en] gí-gên ê jī-bió lāi-té hông kóng-huàn ê sú-iōng: hanto-gí [en] (ханты́йский язы́к,teh 1937-2000 tsi-kan), chukot-gí [en], koliak-gí [en], aliutor-gí [en], itelmen-gí [en] (Kamchadal), iukagil-gí-giân [en], iuphik-gí [en]}, aleut-gí [en], nivkh-gí [en], kah selkup-gí [en]; teh tsia-ê gí-giân lāi-té lóng-teh piáu-sī tshing âu-tsing sat-im [en] /q/.[1] Ū-tang-sî-á teh hangt-gí lāi-té sú-iōng tsah tio̍h kàng-pōo [en] ê ping-jiáu-hû [fr] (descender) /Қ қ/ lâi thè-tāi /Ӄ /; lî-tshiánn /Қ қ/ mā ē-tàng iōng-lâi piáu-sī tshing âu-tsing sat-im [en] /q/. Ӄ mā iōng teh abkhaz-gí [en] ê kū-ê jī-bió lāi-té, koh-khah iōng-tsò ossetia-gí ê jī-bió.

Im-ti̍k

siu-kái

Ӄ teh hàn-gí hām chukot-gí thong-siông ê im-ti̍k piáu-sī tsò tshing âu-tsing sat-im [en] /q/; ia̍h-sī piáu-sī tsò tshing nńg-kok sat-im /k/ ê sàng-khì [en] im /kʰ/.

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ӄ/ӄ (К/к hù-ka tiong-uī-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû Ӄ ӄ
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ӄ TSAH TIONG-UĪ-KAU (К HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU)
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ӄ TSAH TIONG-UĪ-KAU (К HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU))
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 1219 U+04C3 1220 U+04C4
UTF-8 211 131 D3 83 211 132 D3 84
Jī-hû tī ín-iōng Ӄ Ӄ ӄ ӄ

Jī-hû pen-bé

siu-kái

Ӄ/ӄ (К/к hù-ka tiong-uī-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá Ӄ ӃU+04C3 U+04C3 Kiril tuā-siá jī-bió Ӄ (К hù-ka tiong-uī-kau [fr])
Sió-siá ӄ ӄU+04C4 U+04C4 Kiril sió-siá jī-bió ӄ (к hù-ka tiong-uī-kau)

Tsù-kái

siu-kái

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái
  • Peter D. Daniels (dir.) et William Bright (dir.), The World’s Writing Systems[1], Oxford et New York, Oxford University Press, 1996, xlvi + 920 p. (ISBN 978-0-19-507993-7 and 0195079930) (Eng-gí)
  • Andreas Sjögren, Ирон ӕвзагахур, das ist, Ossetische Sprachlehre, nebst kurzem Ossetisch-Deutschen und Deutsch-Ossetischen Wörterbuche[2], St. Petersburg,‎ 1844. (Tek-gú)

Tsham-ua̍t

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái