Pang-chān:中華民國國語

(Tùi 中華民國國語 choán--lâi)


中華民國國語
國語, 臺灣華語
發音 /ku̯ɔ˧˥ y˨˩˦/
源自國家  中華民國
使用地區 臺灣
語系
官方地位
官方語言  中華民國
管理機構 教育部國語推行委員會
語言代碼
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
ISO 639-6 goyu
Glottolog taib1240

中華民國國語中華民國規定个現代標準漢語,主要由北京話發展來个,文字用繁體字,主管機關是中華民國教育部。雖然號做「國語」,毋過只是事實上个官方語言佮文字,並佇部份法律中提及伊个地位,比論「法院為審判時應該用國語」。大眾運輸工具播音時,國語、閩南語客家語个法定地位相仝,監獄人員工作時原則愛用國語。原底个使用範圍是中國全境,毋過綴1949年海峽兩岸个分治分立來縮限至中華民國實際統治个臺澎金馬使用;經過半世紀以上个演化,致使中華民國國語已經和伊个發源地中國大陸即馬使用个普通畫無啥相仝。臺灣民間佇國語个口語使用上,會和政府个規範存在部份差異,是區別各地漢語个規範,有時陣會叫做「臺灣華語」个名;啊「臺灣國語」是指有臺語腔口个國語。

中華民國自1912年建國開始,佇語言政策上主要个國語運動發展,一開始佇1913年制定出來个國語號做「老國音」,有中國南北各語言个特色,嘛有入聲,並訂立注音符號等標準。一直到1923年「國語統一籌備會」才明確國音愛以實際存在个口語語音做為標準, 根據北京話語音做國語標準音个基礎,刣除了不利拉丁化个北京話讀音了後形成,成做即馬个中華民國國語,閣號做「新國音」,並對1920年代个白話文運動,國語發展持續推動到1940年代。佇小學國語課課程標準設立方面,承續自1902年个國語文獨立設科,至1920年定名「國語」,1968年確立國語科課程標準个組織架構。政治思想个要求自1936年加入,1948年刣除。歷年來國語科佔小學教學科目總時數个平均百分比是30%,啊讀冊上濟。