Pang-chān:泉州話

(Tùi 泉州話 choán--lâi)


泉州話
泉州话
發音 /tsuan˨ tsiu˧ ue˦˩/
源自國家  中國
使用地區  中國福建泉州
語系
文字系統 白話字
閩南拼音
漢字
語言代碼
ISO 639-3
ISO 639-6 quzh
Glottolog chae1235
Linguasphere 79-AAA-jd > 79-AAA-jdb
  泉州話兮分佈
這文章包含IPA符號。若是無相關个字形支援,你可能會看著問號、方框抑是其他符號,無法度正常顯示Unicode字元。請你看Help:IPA

泉州話閩南語泉州地區个腔口。

聲母 siu-kái

唇音 齒唇音 齒齦喙蓋音 聲門音
破裂音 p
/p/
t
/t/
k
/k/

/ʔ/
送氣音 ph
//
th
//
kh
//
b
/b/
g
/ɡ/
破擦音 ch
/ts/
送氣音 chh
/tsʰ/
j
/dz/
摩擦音 s
/s/
h
/h/
鼻音 /m/* /n/* /ŋ/*
邊音 l
/l/
  • *:只有佇/b/、/l/、/g/佮鼻化韻連起來讀个時陣才會出現/m/、/n/、/ŋ/。
  • /dz/佇今仔日泉州話內面無去矣,讀做/l/。

韻母 siu-kái

i
/i/
u
/u/
a
/a/
ia
/ia/
oa
/ua/

/ɔ/
o
/o/
ier, io
//, /io/
冓, 叫
er
/ə/
e
/e/
oe
/ue/
雞, 瓜
ir
/ɨ/
iu
/iu/
ui
/ui/
ai
/ai/
oai
/uai/
au
/au/
iau
/iau/
erm
/əm/
im
/im/
am
/am/
iam
/iam/
m
////
in
/in/
ern, un
/ən/, /un/
恩, 溫
an
/an/
ian
/ian/
oan
/uan/
ng
/ŋ̍/
eng
//
ng, erng
/ɨŋ/, /əŋ/
酸, 生
ang
//
iang
/iaŋ/
oang
/uaŋ/
ong
/ɔŋ/
iong
/iɔŋ/
iⁿ
/ĩ/
aⁿ
/ã/
iaⁿ
[ĩã/
oaⁿ
[ũã/
o͘ⁿ
/ɔ̃/
iuⁿ
/ĩũ/
uiⁿ
/ũĩ/
aiⁿ
/ãĩ/
oaiⁿ
/ũãĩ/
iauⁿ
/ĩãũ/
ihⁿ
/ĩʔ/
uihⁿ
/ũĩʔ/
ahⁿ
/ãʔ/
iaⁿ
/ĩãʔ/
o͘hⁿ
/ɔ̃ʔ/
ehⁿ
/ẽʔ/
aihⁿ
/ãĩʔ/
oaihⁿ
/ũãĩʔ/
𢺯
auhⁿ
/ãũʔ/
iauhⁿ
/ĩãũʔ/
ih
//
uh
//
ah
//
iah
/iaʔ/
oah
/uaʔ/
o͘h
/ɔʔ/
oh
/ɤʔ/
ioh
/iɤʔ/
erh
/əʔ/
eh
//
ereh, oeh
/ueʔ/
狹, 拔
/ɯʔ/
auh
/auʔ/
iauh
/iauʔ/
mh
//
ngh
/ŋʔ/
iuh
/iuʔ/
uih
/uiʔ/
erp
/əp̚/
ip
/ip̚/
ap
/ap̚/
iap
/iap̚/
it
/it̚/
ut
/ət̚/, /ut̚/
核, 搰
at
/at̚/
iat
/iɛt̚/
oat
/uat̚/
ak
/ak̚/
iak
/iak̚/
特, 敵
ok
/ɔk̚/
iok
/iɔk̚/

聲調 siu-kái

聲調名 陰平 陽平 陰上 陽上 去聲 陰入 陽入
陰去 陽去
聲調記號 ˧˧ (33) ˨˦ (24) ˥˥ (55) ˨˨ (22) ˦˩ (41) ˥ (5) ˨˦ (24)
白話字 ˆ ˊ ˇ ˋ - ˈ
漢字舉例 si sih si̍h

」是陰去,「」是陽去,今仔日佇泉州話已經無法度區別開來。毋過陰去佮陽去个漢字佇連讀變調个時讀音無仝。

連讀變調 siu-kái

兩个以上个漢字組成个詞,最後一个漢字聲調透底𣍐 ()發生變化,其他漢字聲調會發生變化。遮現象叫做「連讀變調」。

下跤是泉州話兩个漢字个詞連讀時个頭前字變調个規律:

頭前字變調个規律
原始聲調 新个聲調 漢字舉例 變調舉例
陰平 33 無變化 山西
Soaⁿ-sai
/suã˧˧ sai˧˧/
陽平 24 22 皇帝
hông-tè
/hɔŋ˨˦/ + /te˦˩/ → /hɔŋ˨˨ te˦˩/
陰上 55 24 火星
Hér-chhiⁿ
/hə˥˥/ + /t͡ɕʰĩ˧˧/ → /hə˨˦ t͡ɕʰĩ˧˧/
陽上 22 無變化 厚衫
kǎu-saⁿ
/kau˨˨ sã˧˧/
去聲 22 陰去 55 漢字
hàn-lī
/han˦˩/ + /li˦˩/ → /han˥˥ li˦˩/
陽去 22 鳳凰
hōng-hông
/hɔŋ˦˩/ + /hɔŋ˨˦/ → /hɔŋ˨˨ hɔŋ˨˦/
陰入 5 入聲A
(/-p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
24 一直
it-ti̍t
/it̚˥/ + /tit̚˨˦/ → /it̚˨˦ tit̚˨˦/
入聲B
(//)
無變化
(挕捒//) )
鐵釘
thih-teng
/tʰiʔ˥ tiŋ˧˧/→/tʰi˥ tiŋ˧˧/
陽入 24 2
(若是入聲B (//),
挕捒//)
白酒
pe̍h-chiú
/peʔ˨˦/ + /t͡ɕiu˥˥/ → /pe˨ t͡ɕiu˥˥/

參考資料 siu-kái