(siáu-siá [en]: ; ing-gí: te with middle hook; siâ-thé [en]: Т, т) sī ên-sin hîng ê hui-slav gí-gên jī-bió tsi-it, iû hunlân ē gôlôsu īnn-sū [en] Anders Johan Sjögren [ru] teh 1844-nî sóo tshòng-kèn[1] Ꚋ sī uì kiril jī-bió /Т/ (Т т) tsiàñ-pîng [en] tiong-kan hù-ka tsi̍t-ê tiong-uī-kau [fr] sóo-lâi kòo-sîng e̊ pèn-thé [en] jī-bió.

Ꚋ ꚋ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Thong-siông sī-teh piáu-sī tshing khí-gûn sat-im /t/ (т) ê sàng-khì [en] im /tʰ/ (ꚋ).
Unicode bé-uī (U+A68A);
 (U+A68B)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ꚋ ꚋ
Kî-thañ

Sú-iōng gí-gên siu-kái

Tuah tiong-uī-kau ê /Ꚋ/ í-tsîng to-teh abkhaz-gí lāi-té sú-iōng kuè; liáu-āu iōng jī-bió /Ҭ/ lâi thè-tāi /Ꚋ/, Ꚋ tāi-piáu tshing khí-gûn sat-im /т/ ê sàng-khì [en] im /ꚋ/[2][3], kah 1844-nî hām 1917-nî sî-tsūn kū-ê ossetia-gí su-siá-huat [ru] lāi-té (piáu-sī /тъ/ [t'] ê gí-im [en]) [4] í-kip kū-ê chuvash-gí su-siá-huat [ru] lāi-té (piáu-sī Tshing ngē-go̍k sik-im [en] [ kʲ ] (c) ê gí-im [en])[5][3] tíng-tíng gí-giân ê su-siá-huat jī-bió lāi-té.

Im-ti̍k siu-kái

Ꚋ ê Im-ti̍k thong-siông sī-teh piáu-sī tshing khí-gûn sat-im /t/ (т) ê sàng-khì [en] im /tʰ/ (ꚋ).

Kè-sǹg tāi-bé siu-kái

Ꚋ/ꚋ (Т/т hù-ka tiong-uī-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ꚋ (T HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU)
KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ
Ꚋ (T HÙ-KA TIONG-UĪ-KAU)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 42634 U+A68A 42635 U+A68B
UTF-8 234 154 138 EA 9A 8A 234 154 139 EA 9A 8B
Jī-hû tī ín-iōng Ꚋ Ꚋ ꚋ ꚋ

Jī-hû pen-bé siu-kái

Ꚋ/ꚋ (Т/т hù-ka tiong-uī-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá U+A68A U+A68A Kiril tuā-siá jī-bió Ꚋ (T hù-ka tiong-uī-kau)
Sió-siá U+A68B U+A68B Kiril sió-siá jī-bió ꚋ (t hù-ka tiong-uī-kau)

Tsù-kái siu-kái

  1. Шёгрен А. М. (1844). Осетинская грамматика с кратким словарем осетинско-российским и российско-осетинским. СПб. p. 9.  (Gô-gú)
  2. Х. С. Бгажба. Из истории письменности в Абхазии 1000 экз. Тбилиси: «Мецниереба». 1967. (Gô-gú)
  3. 3.0 3.1 Michael Everson, David Birnbaum, Ralph Cleminson, Ivan Derzhanski, Vladislav Dorosh, Alexej Kryukov, Sorin Paliga, Klaas Ruppel (2007-03-21). "Proposal to encode additional Cyrillic characters in the BMP of the UCS" (PDF) (ēng Eng-gí). goân-loē-iông (PDF) tī 2019-06-14 hőng khó͘-pih. 2017-10-11 khòaⁿ--ê.  (Gô-gú)
  4. М. И. Исаев. Языковое строительство в СССР 2650 экз. М.: «Наука». 1979: 146–154, 352. (Gô-gú)
  5. Н. П. Петров Чувашский алфавит // Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков СССР. — М.: «Наука», 1972. — С. 199—201. (Gô-gú)

Tsham-khó bûn-hèn siu-kái

  • Булич С. К.,. Э. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: In 86 Volumes (82 Volumes and 4 Additional Volumes). St. Petersburg. 1890–1907. (Gô-gú)
  • Грамматика 1648 г. / Предисл., науч. коммент., подг. текста и сост. указателей Е. А. Кузьминовой. — М., МАКС Пресс, 2007. — 624 с. — (Памятники словесности). — ISBN 978-5-317-01901-3. (Gô-gú)

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái