Hun-lân

(Tùi Hunlân choán--lâi)
Hun-lân Kiông-hô-kok
Suomen tasavalta
Flag of Finland.svg Coat of arms of Finland.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Hun-lân ê só͘-chāi
Hun-lân ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Helsinki

Hun-lân (芬蘭, Hun-lân-gí: Suomi, Sūi-tián-gí: Finland) choân-miâ kiò chò Hun-lân Kiông-hô-kok, tī Pak Au ê kok-ka. Hun-lân ê sai-hong sī Bothnia-oan; sai-lâm-hong sī Baltic Hái; lâm-hong sī Hun-lân-oan. Lio̍k-tē ê piⁿ-kài hām Sūi-tián, Lo̍k-ui, Lō͘-se-a kong-ke; hái-bīn ê piⁿ-kài hām Estonia kong-ke. Oá sai-lâm-hoāⁿ ê Åland-tó mā sio̍k-î Hun-lân, m̄-koh ū siong-tong ê chū-tī koân.

Toā-pō͘-hūn ê Au-chiu, A-chiu gí-giân toè Sūi-tián-gí, kā i hō-chò 'Finland' a̍h-sī lūi-sū ê hoat-im.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Hun-lân 1917-nî tok-lip; tī 1995-nî chiaⁿ-ge̍h chèng-sek ka-ji̍p Au-chiu Liân-bêng.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Finland