(tswe; siáu-siá [en]: ; siâ-thé [en]: Ꚏ ꚏ) sī hui-slav gí-gên jī-bió tsi-it. Te jī-bió ê ket-kòo tíng-kuân, sī kā kiril jī-bió Ц (tse; Ц ц) ê iū-hā kak hù-ka tsi̍t-tiâu hiòng tò-pîng [en] ê ē-ên-kau [fr], lî-tshiáñ koh khiû-uat ê tn̂g-bué sóo-lâi tsoo-sîng-e̊ pèn-thé [en] jī-bió.

Ꚏ ꚏ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Thong-siông piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im(/t͡ɕʷʰ/); mā iōng-lâi piáu-sī tshing khí-huānn sat-tshat-im Ц (tse, /t͡s/) ê sàng-khì-im [en](tshe, /t͡sʰ/).
Unicode bé-uī (U+A68E);
 (U+A68F)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ꚏ ꚏ
Kî-thañ
Teh 1892-nî Machavariani (Мачавариани) kap Gulia (Гулиа) ê kilil abkhaz jī-bió [en].
Uì 1928-nî kàu 1938-nî thong-hîng ê abkhaz latin jī-bió, hù-ka kilil jī-bó kah IPA tsuān-siá.

Sú-iōng gí-gên

siu-kái

Ꚏ (tswe) jī-bió tsú-iàu iōng teh kū ê Abkhaz-gí ê gī-bó kûn lāi-té, teh gí-im [en] lâi-té piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im (/t͡ɕʷʰ/).[1] Koh kah kilil jī-ha̍p jī-bió [en] (Цә) teh gí-im tíng-kuân hōo-siong tuì-ìng.[2]

Im-ti̍k

siu-kái

Ꚏ/ꚏ teh im-ti̍k thong-siông piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im(/t͡ɕʷʰ/); mā iōng-lâi biáu-sī tshing khí-huānn sat-tshat-im Ц (tse, /t͡s/) ê sàng-khì-im [en](tshe, /t͡sʰ/).

Kè-sǹg tāi-bé

siu-kái

Ꚏ/ꚏ (Ц/ц hù-ka ē-ên-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû
Unicode bîng-tshing KIRIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ Ꚏ(TSWE) (Ц HÙ-KA Ē-ÊN-KAU) KIRIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ Ꚏ(TSWE) (Ц HÙ-KA Ē-ÊN-KAU)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 42638 U+A68E 42639 U+A68F
UTF-8 234 154 142 EA 9A 8E 234 154 143 EA 9A 8F
Jī-hû tī ín-iōng Ꚏ Ꚏ ꚏ ꚏ

Jī-hû pian-bé

siu-kái

Ꚏ/ꚏ (twe; Ц/ц hù-ka ē-iân-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû kiat-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá U+A68E U+A68E Kiril tuā-siá jī-bió Ꚏ(tswe) (Ц hù-ka ē-ên-kau [fr])
Sió-siá U+A68F U+A68F Kiril sió-siá jī-bió ꚏ(tswe) (ц hù-ka ē-ên-kau)

Tsù-kái

siu-kái
  1. Simon Ager. "Abkhaz alphabet, pronunciation and language" (htm). Omniglot (ēng Eng-gí). 2019-04-11 khòaⁿ--ê. 
  2. Х. С. Бгажба. Из истории письменности в Абхазии. — Тбилиси: «Мецниереба», 1967. — С. 65—70. — 72 с. — 1000 экз. (Gô-gú)

Tsham-khó bûn-hèn

siu-kái
  • Michael Everson, David Birnbaum, Ralph Cleminson, Ivan Derzhanski, Vladislav Dorosh, Alexej Kryukov, Sorin Paliga, Klaas Ruppel, Proposal to encode additional Cyrillic characters in the BMP of the UCS, 21 mars 2007 (std.dkuug.dk Archived 2016-04-10 at the Wayback Machine.)
  • Х. С. Бгажба [H. S. Bgajba], Бзыбский диалект абхазского языка: исследование и тексты, Tbilisi, Издательство Акедемии Наук Грузинской ССР,‎ 1964 (unicode.org Archived 2019-06-15 at the Wayback Machine.) (Gô-gú)
  • Х. С. Бгажба [H. S. Bgajba], Из истории письменности в абхазии, Tbilisi, Издательство мецниераба,‎ 1967 (Х. С. Бгажба. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964. Archived 2019-03-02 at the Wayback Machine.) (Gô-gú)
  • « The Northwest Caucasian Language Family » [archive], sur georgiasomethingyouknowwhatever, 4 septembre 2013

Tsham-ua̍t

siu-kái
  • List of Cyrillic letters
  • List of Cyrillic multigraphs

Guā-pōo lên-ket

siu-kái