(tswe; siáu-siá [en]: ; siâ-thé [en]: Ꚏ ꚏ) sī hui-slav gí-gên jī-bió tsi-it. Te jī-bó ê ket-kòo tíng-kuân, sī kā kiril jī-bió Ц (tse; Ц ц) ê iū-hā-kak [en] hù-ka tsi̍t-tiâu hiòng tò-pîng [en] ê ē-ên-kau [fr], lî-tshiáñ koh khiû-uat ê tn̂g-bué sóo-lâi tsoo-sîng-e̊ pèn-thé [en] jī-bió.

Ꚏ ꚏ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng Thong-siông piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im(/t͡ɕʷʰ/); mā iōng-lâi piáu-sī tshing khí-huānn sat-tshat-im Ц (tse, /t͡s/) ê sàng-khì-im [en](tshe, /t͡sʰ/).
Unicode bé-uī (U+A68E);
 (U+A68F)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ꚏ ꚏ
Kî-thañ
Teh 1892-nî Machavariani (Мачавариани) kap Gulia (Гулиа) ê kilil abkhaz jī-bió [en].
Uì 1928-nî kàu 1938-nî thong-hîng ê abkhaz latin jī-bió, hù-ka kilil jī-bó kah IPA tsuān-siá.

Sú-iōng gí-gên Siu-kái

Ꚏ (tswe) jī-bió tsú-iàu iōng teh kū ê Abkhaz-gí ê gī-bó kûn lāi-té, teh gí-im [en] lâi-té piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im (/t͡ɕʷʰ/).[1] Koh kah kilil jī-ha̍p jī-bió [en] (Цә) teh gí-im tíng-kuân hōo-siong tuì-ìng.[2]

Im-ti̍k Siu-kái

Ꚏ/ꚏ teh im-ti̍k thong-siông piáu-sī tshing gîn-kok sat-tshat-im(/t͡ɕʷʰ/); mā iōng-lâi biáu-sī tshing khí-huānn sat-tshat-im Ц (tse, /t͡s/) ê sàng-khì-im [en](tshe, /t͡sʰ/).

Kè-sǹg tāi-bé Siu-kái

Ꚏ/ꚏ (Ц/ц hù-ka ē-ên-kau [fr]) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû (kiril jī-bió), UTF-8 hām jī-hû ti̍k ín-iōng [en] tíng-tíng tāi-bé lâi piáu-sī:

Jī-hû
Unicode bîng-tshing KILIL TUĀ-SIÁ JĪ-BIÓ Ꚏ(TSWE) (Ц HÙ-KA Ē-ÊN-KAU) KILIL SIÓ-SIÁ JĪ-BIÓ Ꚏ(TSWE) (Ц HÙ-KA Ē-ÊN-KAU)
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 42638 U+A68E 42639 U+A68F
UTF-8 234 154 142 EA 9A 8E 234 154 143 EA 9A 8F
Jī-hû ti̍k ín-iōng Ꚏ Ꚏ ꚏ ꚏ

Jī-hû pian-bé Siu-kái

Ꚏ/ꚏ (twe; Ц/ц hù-ka ē-iân-kau) mā ē-tàng iōng i-hā ê Unicode jī-hû [en] (kiril jī-bió) tāi-bé piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bió Jī-hû kiat-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng
Tuā-siá U+A68E U+A68E Kiril tuā-siá jī-bió Ꚏ(tswe) (Ц hù-ka ē-ên-kau [fr])
Sió-siá U+A68F U+A68F Kiril sió-siá jī-bió ꚏ(tswe) (ц hù-ka ē-ên-kau)

Tsù-kái Siu-kái

  1. Simon Ager. "Abkhaz alphabet, pronunciation and language" (htm). Omniglot (ēng Eng-gí). 2019-04-11 khòaⁿ--ê. 
  2. Х. С. Бгажба. Из истории письменности в Абхазии. — Тбилиси: «Мецниереба», 1967. — С. 65—70. — 72 с. — 1000 экз. (Gô-gú)

Tsham-khó bûn-hèn Siu-kái

Tsham-ua̍t Siu-kái

Guā-pōo lên-ket Siu-kái