Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1590 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585 · 1586
1587 · 1588 · 1589 · 1590 · 1591 · 1592 · 1593
1594 · 1595 · 1596 · 1597 · 1598 · 1599 · 1600 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái