Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1599 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1589 · 1590 · 1591 · 1592 · 1593 · 1594 · 1595
1596 · 1597 · 1598 · 1599 · 1600 · 1601 · 1602
1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái