Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1609 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1599 · 1600 · 1601 · 1602 · 1603 · 1604 · 1605
1606 · 1607 · 1608 · 1609 · 1610 · 1611 · 1612
1613 · 1614 · 1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 ...

Léng-he̍k Siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k Siu-kái

Hòa-ha̍k Siu-kái

I-ha̍k Siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k Siu-kái

Sò͘-ha̍k Siu-kái

Thian-bûn-ha̍k Siu-kái

Ki-su̍t Siu-kái

Jîn-bu̍t Siu-kái

Ti̍t-chióng Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái