Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1611 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1601 · 1602 · 1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607
1608 · 1609 · 1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614
1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621 ...

Léng-he̍k

siu-kái

Ki-su̍t

siu-kái

Jîn-bu̍t

siu-kái

Ti̍t-chióng

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái