Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1613 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609
1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616
1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621 · 1622 · 1623 ...

Léng-he̍k siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k siu-kái

Hòa-ha̍k siu-kái

I-ha̍k siu-kái

Seng-bu̍t-ha̍k siu-kái

Sò͘-ha̍k siu-kái

Thian-bûn-ha̍k siu-kái

Ki-su̍t siu-kái

Jîn-bu̍t siu-kái

Ti̍t-chióng siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái