Aktiengesellschaft (Tek-gí ho͘-im: [ˈʔakt͡si̯ənɡəˌzɛlʃaft]), kán-lio̍k chò AG (ho͘ [ʔaːˈgeː]) sī Tek-gí lāi-bīn tùi kó͘-hūn iú-hān kong-si ê kiò-hoat. Chi̍t jī sú-iōng tī Tek-kok, Ò-tē-lī, Sūi-se, Lâm Tyrol, kap Pí-lī-sî téng kok, tī Luxembourg mā ū pō͘-hūn ê chhái-ēng.

Aktiengesellschaft chiàu-jī ê ì-sù sī "kó͘-hūn" (Aktien) tàu "hōe-siā" (Gesellschaft)[1].

Chiàu Tek-kok ê siong-gia̍p hoat (§ 19 Handelsgesetzbuch), sī kui-tēng kong-si ài tī hō-miâ lāi ka-chiūⁿ hoat-lu̍t hêng-sek ê ēng-gí, só͘-í pún lūi kong-si ê chèng-sek hō-miâ ē tàu chiūⁿ Aktiengesellschaft he̍k-chiá sī i-ê kán-lio̍k AG.

Chù-kha

siu-kái
  1. "Gesellschaft" goân-té ū "siā-hōe" ê ì-sù, chiah sī ēng chò kong-si ê ì-gī.

Siong-koan

siu-kái