Alfred Garyevich Schnittke (Lō͘-se-a-gí: Альфре́д Га́рриевич Шни́тке, Engels, 1934 nî 11 goe̍h 24 ji̍t – 1998 nî 8 goe̍h 3 ji̍t, Hamburg) sī Lō͘-se-a ê chok-khek-ka.

Alfred Schnittke, 1989

Toān-kì siu-kái

Schnittke ê lāu-pē chhut-sì tī Tek-kok Frankfurt, ka-têng sī Lō͘-se-a ê Iû-thài poē-kéng. Lāu-bú sī Lō͘-se-a Volga hit-tah ê Tek-gí cho̍k-kûn (Volga-Tek). Alfred chhut-seⁿ tī So͘-liân Volga-Tek Kiōng-hô-kok ê Engels. 1946 nî (lāu-pē tī Tang-kok Wien ho̍k-bū ê sî-chūn) khai-sí im-ga̍k kàu-io̍k. 1948 nî kui-ke-hoé poaⁿ khì Moskva. 1961 nî oân-sêng i tī Moskva Im-ga̍k-īⁿ ê chok-khek chìn-siu, liáu-āu tī hia kà-chheh kàu kah 1972 nî. Liáu-āu chú-iàu khò siá tiān-iáⁿ im-ga̍k tō͘ seng-oa̍h. 1990 nî lī-khui Lō͘-se-a, khiā-khí tī Hamburg.

Chok-phín siu-kái

Schnittke chá-kî ê im-ga̍k chhim-chhim siū tio̍h Dmitri Shostakovich éng-hióng. Āu--lâi i khah kah-ì kiâⁿ to-khoán-sek-chú-gī (polystylism) -- che thàu-lām bô kāng sî-tāi bô siâng-khoán ê im-ga̍k khoán-sek.

1980 nî-tāi, Schnittke ê im-ga̍k khai-sí tī kok-goā ū khah chē lâng chai. Pō͘-hūn ê in-toan kap î-bîn khì Se-hng ê So͘-liân im-ga̍k-ka ū tī-tāi, chhiūⁿ kóng Gidon Kremer kap Mark Lubotsky.


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Alfred Schnittke