Buqaiz (Hàn-jī: 武界; Atayal-gí: Bukai) sī Tâi-oân Bunun-cho̍k Takitudu ê chi̍t ê pō͘-lo̍k, hêng-chèng-siōng sio̍k-î Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong Hoat-tī-chhoan (法治村).[1]

Tē-líSiu-kái

Buqaiz khiā-tī Lô-chúi-khe chúi-thâu ê chhiong-chek pêng-goân kap khe-khàm, í Lô-chúi-khe ûi kài, tang-hōaⁿ sī Îⁿ-soaⁿ Pō͘-lo̍k (圓山部落), sai-hōaⁿ sī Kài-soaⁿ Pō͘-lo̍k (界山部落).

Le̍k-súSiu-kái

Buqaiz chng-thâu-lâng ê chó͘-sian khó-lêng sī tùi Toh-siā Tōa-soaⁿ (卓社大山) sai-pêng, Khah-siā-khe (卡社溪) liû-he̍k kap Lô-chúi-khe kap-káng ê só͘-chāi lâi ·ê, in khah-chá ê pō͘-lo̍k khó-lêng ū:[2][3][4]

 • Kukusu? (庫庫斯; ククス)
 • Panapanan (帕那帕南, 帕那巴拉; バナバナン, バンアバン?)
 • Hilau (比拉烏, 易拉發, 黑老; ヒイラウ)
 • Asang laiga/Asang daingaz (阿桑來戛; アサンライガウ)

Thâu 3 ê siā tī 1929 nî hō͘ chèng-hú sóa-khì Liông-kiú-siā (良久社[a]), chiàn-āu koh chiām-chiām soak sóa-khì Buqaiz.

Jîn-bûnSiu-kái

Kàu-io̍kSiu-kái

Chong-kàuSiu-kái

ki-bîn chú-iàu sìn Ki-tok-kàu kap Thian-chú-kàu. Chng-lāi ê kàu-tn̂g ū:

 • Buqaiz Thian-chú-tn̂g (武界天主堂)
 • Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Buqaiz kau-hōe (臺灣基督長老教會武界教會)

Pī-chùSiu-kái

 1. ^ 良久 ê Bunun-gí kap Ji̍t-pún-gí tho̍k-im lóng put-bêng.[5]

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 1. "武界部落【Bukai】" (ēng Hôa-gí). 原住民族委員會. 2015. goân-loē-iông tī 2021-01-15 hőng khó͘-pih. 2022-08-05 khòaⁿ--ê. .
 2. "法治村簡介" (ēng Hôa-gí). 仁愛鄉公所. 2022. .
 3. 千々岩助太郎 (1937), 黃志弘, pian., 台中州能高郡良久社パキシャン.ボツコツ (ēng Ji̍t-pún-gí), 國立臺北科技大學, 2022-08-05 khòaⁿ--ê .
 4. 高砂族調查書 第五編 蕃社概況 迷信 (ēng Ji̍t-pún-gí), 臺灣總督府警務局理蕃課, 1936, p. 137, 2022-08-05 khòaⁿ--ê, 原居地の名稱位置、 能高郡元ククス社、元バンアバン社(卓社大山西北方深水溪左岸山腹)及ヒイラウ(卓社大山西南方濁水溪卡社溪合流點東方山腹) .
 5. 林一宏 (2009), "日治時期台灣山地「駐在所」建築之初步研究" (PDF), 國立臺灣博物館 98 年度自行研究計畫 (ēng Hôa-gí), bô chhut-pán, p. 44, goân-loē-iông (PDF) tī 2017-02-17 hőng khó͘-pih, 2022-08-05 khòaⁿ--ê