Hō "Cambridge" ê kî-tha só͘-chāi ia̍h chit jī ê pa̍t khoán ì-sù chhiáⁿ khoàn Cambridge (khu-pia̍t-ia̍h).

Cambridge (/ˈkeɪmbrɪdʒ/ "khém-bu-li-chih") sī Eng-lân Cambridgeshire ê kūn-hú, mā sī chi̍t chō tāi-ha̍k-siâⁿ, óa tī Cam Hô khe piⁿ, ùi Lûn-tun pak-pêng 80 kong-lí hn̄g ê só͘-chāi. Chiàu 2011 nî ê phó͘-cha, pún siâⁿ ū jîn-kháu 123,867 lâng, lāi-bīn 24,488 sī ha̍k-seng.

Cambridge

1209 nî kiàn-li̍p ê Cambridge Tāi-ha̍k tio̍h siat tī pún tē-hng.