Chū-iû Bîn-chú Tóng

(Tùi Chū-bîn-tóng choán--lâi)

Chū-iû Bîn-chú Tóng (自由民主党; Eng-gí: Liberal Democratic Party) kán-chheng chò Chū-bîn-tóng, sī Ji̍t-pún ê chèng-tóng. 1955 nî sêng-li̍p, Chū-bîn-tóng sī Ji̍t-pún Jī-chhù chiàn-aū chip-chèng sî-kan siāng kú-tn̂g ê chèng-tóng. Hiān-jīm chóng-chhâi sī Tanigaki Sadakazu.

Chū-iû Bîn-chú Tóng ê chóng-pō͘

2009 nî 8 goe̍h 30 ji̍t, Ji̍t-pún Chiòng-gī-īⁿ kái-soán, Chū-bîn-tóng tit-tio̍h khong-chiân ê toā sit-pái, sit-khì chèng-koân, chiâⁿ-chò chāi-iá-tóng.

Chū-iû Bîn-chú Tóng sī oá pó-siú ê chèng-tóng.

Le̍k-súSiu-kái

1955 nî 11 goe̍h 15, Hatoyama Itirô chhoā-thâu ê Ji̍t-pún Bîn-chú-tóng kah Chū-iû-tóng ha̍p-pèng.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái