Chi-ná (Hàn-jī: 支那) sī kó͘-chá Ìn-tō͘ tùi Tiong-kok--ê chheng-ho (Hoân-gí: चीन cīna), kap Eng-gí China, La-teng-gí Sīnae khó-lêng kâng-goân. Khó-lêng lâi tùi Siōng-kó͘ Hàn-gí--ê Chîn (秦, bô͘-gí (模擬) hoat-im: *zin). Tī Sûi-tiâu kap Tông-tiâu--ê hu̍t-keng (佛經) chiū chhut-hiān.

Āu-lâi tī kīn-tāi Ji̍t-pún, tio̍h ū-lâng kā Chi-ná (Hiragana: シナ Sina) hō Hàn-jîn--ê thoân-thóng só͘ toà--ê só͘-chāi iah-sī kok-ka, bûn-hoà, he̍k-chiá sī Tiong-kok. Sīm-chí liân Tiong-kok iā ū sú-iōng. Kin-kù Niû Khé-chhiau (梁啟超) Ín-beng-si̍t Si-oā (飲冰室詩話) Tē 6 cha̍t kóng, Khong Iú-ûi (康有為)--ê jī sió-chiá Khong Tông-phek (康同璧) khì Ìn-tō āu, siá--ê sī tio̍h ū: "Jio̍k lūn lú-sū se-iû chiá, ngó͘ sī 'Chi-ná' tē-it jîn." (若論女士西遊者,我是「支那」第一人。)

1914 nî Ji̍t-pún--ê Ku̍t-khe (滑稽) Sî-kio̍k Sè-kài Tē-tô͘ tiong, chhut-hiān "Chi-ná"

Kàu Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn soah chêng, Ji̍t-pún chia̍p-chia̍p ēng Chi-ná kiò Tiong-kok (Chheng-kok iah-sī Tiong-hoa Bîn-kok), chiàn-cheng--ê sî mā ū kháu-hō "Pō-Chi eng-têng [ja]", ì-sù sī têng-hoat (懲罰) pō-ge̍k (暴虐)--ê Tiong-kok. Taⁿ Hoâ-lâm, Hoâ-pak kiò-chò "Lâm-chi" (南支), "Pak-chi".

1946 nî, in-ūi chit-ê sû hō͘ Tiong-kok hong-bīn lia̍h-chò bú-bān--ê sû, Ji̍t-pún hoat-chhut kong-bûn Pī-bián Chi-ná--ê Ho-chheng--ê Kiāⁿ (支那の呼稱を避けることに關する件), thêng-chí chèng-sek bûn-su--ê sú-iōng. Chit-má tû-liáu Lâm Tiong-kok Hái hō-chò "Lâm Chi-ná Hái" (南シナ海 Minani Sina Kai, Chi-ná ēng Hiragana siá), Ìn-tō Chi-ná (インドシナ Indosina, China mā ēng Hiragana siá) téng sû-gí goā, chèng-sek só͘-chāi bô sú-iōng Chi-ná chit-ê sû.