Chinggis Khan (Bông-kó͘-gí: ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
; Hàn-bûn: Sêng-kiat-su-hān 成吉思汗; 1662 nî  – 1227 nî 8 goe̍h 18 ji̍t), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê thâu-chi̍t-ê khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Thài-chó͘ (元太祖). Chinggis Khaan ê sèⁿ sī Borjigin, chhut-sí-miâ sī "Temujin" (ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ).

Chinggis Khan
Чингис хаан
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan

Chinggis Khan
Bông-kó͘ Tè-kok ê khagan
Chāi-ūi 1206 nî hā –1227 nî 8 goe̍h 18 ji̍t
Tài-koan-sek 1206 nî hā, tī Bông-kó͘ ê Onon Hô
Kè-jīm Tolui (tāi-lí)
Ögedei (chèng-sek)
Khamag Bông-kó͘ ê khagan
Chāi-ūi 1171 nî –1206 nî
Chêng-jīm Yesügei
Phoè-ngó͘ Börte Üjin Khatun
Kunju Khatun
Khulan Khatun
Yesugen Khatun
Yesulun Khatun
Isukhan Khatun
Gunju Khatun
Abika Khatun
Gurbasu Khatun
Chaga Khatun
Moge Khatun
Kiáⁿ-jî Jochi
Chagatai
Ögedei
Tolui
Kî-thaⁿ
Choân-miâ
Temüjin (ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ, Тэмүжин)
Chun-hō
Chinggis Khan (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Чингис хаан)
Sē-hō
Hoat Thian Khé Ūn Sèng Bú hông-tè (法天啓運聖武皇帝)
Biō-hō
Thài-chó͘ (太祖)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Yesügei
Lāu-bú Oulen
Chhut-sì 1162 nî
Bông-kó͘ Khentii San
Kòe-sin 1227 nî 8 goe̍h 18 ji̍t (65 hòe)
Se Hā Lio̍k-phoân-san