GalliaLô-má tùi Au-chiu se-pō͘ chi̍t-pō͘-hūn ê chheng-ho͘, pau-hâm kin-á-jit ê Italia pak-pō͘, Hoat-kok, Pí-lī-sî, Sūi-sū se-pō͘ chham pō͘-hūn Hô-lân í-ki̍p Tek-kok ê Rhein Hô se-hōaⁿ. Gallia tī kó͘-chá sī Celt bîn-cho̍k o̍ah-tāng ê só͘-chāi chi-it, āu-lâi chiām-chiām ho͘ Latin chham German bûn-hòa chhú-tāi.

Gallia