Hân-kok to̍k-li̍p ūn-tōng

Hân-kok ê to̍k-li̍p ūn-tōng (韓國의獨立運動 / 한국의 독립운동) sī Tiâu-sián-cho̍k jîn-bîn tī 1910 nî Ji̍t-pún pek-sú Tāi-hân Tè-kok chhiam-sú Ji̍t-Hân Pèng-ha̍p Tiâu-iok, chō-sêng Hân-kok pèng-ha̍p liáu-āu, ūi-tio̍h beh si̍t-hiān bîn-cho̍k to̍k-li̍p só͘ hoat-tōng ê hoán-khòng Ji̍t-pún thóng-tī ê chèng-tī ūn-tōng kap tàu-cheng.

1919 nî ê Sam-it ūn-tōng sī to̍k-li̍p ūn-tōng ê tē-it ê ko-tiâu, to̍k-li̍p ūn-tōng jîn-sū lo̍h-bóe tī Tiong-kok Siōng-hái cho͘-sêng Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú. 1932 nî, Lîm-sî Chèng-hú tī Siōng-hái chhek-tōng Khēng-khió Kong-hn̂g pho̍k-chà sū-kiāⁿ.