Hōe-kè-su (hàn-jī: 會計師) sī choan-bûn teh chhú-lí châi-bū, hōe-kè, sêng-pún, sím-kè, sòe-bū, tâu-chu kap koán-lí téng-téng sū-bū ê chit-gia̍p.

1517 nî ê hōe-kè-su.