Kàu-hông Anastasius 3-sè

Anastasius 3-sè (?  – 913 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-120 jīm kàu-hông; tī 911 nî kàu 913 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Anastasius 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 911 nî 4 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 913 nî 6 goe̍h
Chêng-jīm Sergius 3-sè
Kè-jīm Lando
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì iok 865 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 913 nî 6 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Anastasius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sergius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lando