Kàu-hông Anastasius 3-sè

Anastasius 3-sè (?  – 913 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-120 jīm kàu-hông; tī 911 nî kàu 913 nî chāi-ūi.

Anastasius 3-sè
Kàu-hông Anastasius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Sergius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lando