Kàu-hông Sergius 3-sè

Sergius 3-sè (?  – 911 nî 4 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-119 jīm kàu-hông; tī 904 nî kàu 911 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Sergius 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 904 nî 1 goe̍h 29 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 911 nî 4 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Leo 5-sè
Kè-jīm Anastasius 3-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 860 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 911 nî 4 goe̍h 14 ji̍t (51 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Sergius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 3-sè