Kàu-hông Benedictus 6-sè

Benedictus 6-sè (?  – 974 nî 6 goe̍h) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-134 jīm kàu-hông; tī 973 nî kàu 974 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Benedictus 6-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 973 nî 1 goe̍h 19 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 974 nî 6 goe̍h
Chêng-jīm Ioannes 13-sè
Kè-jīm Benedictus 7-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Benedictus
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 974 nî 6 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Benedictus 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 13-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 7-sè