Kàu-hông Caelestinus 4-sè

Caelestinus 4-sè (?  – 1241 nî 11 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-179 jīm kàu-hông; tī 1241 nî kàu 1241 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Caelestinus 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1241 nî 10 goe̍h 25 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1241 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Gregorius 9-sè
Kè-jīm Innocentius 4-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1227 nî 9 goe̍h 18 ji̍t
Gregorius 9-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Goffredo da Castiglione
Chhut-sì iok 1180 nî
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Milan
Kòe-sin 1241 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Caelestinus 4-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Caelestinus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 4-sè