Kàu-hông Paulus 1-sè

Paulus 1-sè (700 nî  – 767 nî 6 goe̍h 28 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-93 jīm kàu-hông; tī 757 nî kàu 767 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Paulus 1-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 757 nî 5 goe̍h 29 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 767 nî 6 goe̍h 28 ji̍t
Chêng-jīm Stephanus 2-sè
Kè-jīm Stephanus 3-sè
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 700 nî
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 767 nî 6 goe̍h 28 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Tang Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Paulus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 3-sè