Ka-lâm Pêng-goân (嘉南平原) sī choân Tâi-oân biān-chek siōng-toā ê pêⁿ-po͘. Ka-lâm Pêng-goân ūi-tī Tâi-oân ê se-lâm-pō͘, i-ê tē-sè tang-pêng koân ah sai-pêng kē; tang-sai tn̂g-tō͘ tāi-iok 71 kong-lí, lâm-pak tn̂g-tō͘ tāi-iok 110 kong-lí, biān-chek tāi-iok 4,500 pêng-hong kong-lí. Ka-lâm Pêng-goân si̍t-chè-siōng hâm-kài tio̍h Hûn-lîm-koān, Ka-gī-koān, Ka-gī-chhī, Tâi-lâm-chhī kap Ko-hiông-chhī téng 5 ê koān-chhī hêng-chèng-khu; sī iû Lô-chúi-khe, Pak-káng-khe, Pat-chiáng-khe, Kip-chúi-khe, Chan-bûn-khe, Kiâm-chúi-khe kap Jī-jîn-khe téng khe-liû kiōng-tông chhiong-chek chhut-lâi ê pêⁿ-po͘, iā sī choân Tâi-oân siōng-chú-iàu ê lông-gia̍p sán-khu.

Ka-lâm Pêng-goânn