Katsura Tarô (桂 太郎, かつら たろう), Ji̍t-pún lio̍k-kun kun-jîn, Tâi-oân tē-2 ê chóng-tok. āu--lâi tam-jīm kòe Lōe-koh chóng-lí tāi-sîn, in-ūi kah Saionji Kinmoti(西園寺 公望)kau-thòe chip-chèng, le̍k-sú siōng chheng chòe Ke-En Sî-tāi(桂園時代).

Katsura Tarô
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1848 nî 1 goe̍h 4 ji̍t
Sí-bông 1913 nî 10 goe̍h 10 ji̍t
Hòe-sò͘ 65 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-á Chio͘-siu phoan Abu-kūn 萩町 (Hiān-chāi Yamaguti-koān)
Tâi-oân chóng-tok
Kai-kip Lio̍k-kun chhù-koaⁿ
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū Tē-saⁿ-su thoân-tiúⁿ
Chiūⁿ-jīm 1896 nî 6 goe̍h 2 ji̍t
Sià-jīm 1896 nî 10 goe̍h 14 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 4 kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū Lio̍k-kun tāi-sîn
Chêng-jīm Kabayama Sukenori
Āu-jīm Nogi Maresuke


Katsura Tarô ê Tâi-oân chóng-tok jīm-kî chí-ū sì kò͘ goe̍h, jīm-lāi hoat-seng Hûn-lîm tó͘-sat sū-kiāⁿ.

Chhut-sinSiu-kái

Keng-le̍kSiu-kái

Sí-bôngSiu-kái

Nî-phó͘Siu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái