Katura Tarô

(Tùi Katsura Tarô choán--lâi)

Katura Tarô (Ji̍t-pún-gí: 桂 太郎, 1848 nî 1 goe̍h 4 ji̍t – 1913 nî 10 goe̍h 10 ji̍t), Ji̍t-pún lio̍k-kun kun-jîn, Tâi-oân tē-2 ê chóng-tok. āu--lâi tam-jīm kòe Lōe-koh chóng-lí tāi-sîn, in-ūi kah Saionzi Kinmoti (西園寺 公望) kau-thòe chip-chèng, le̍k-sú siōng chheng chòe Ke-En Sî-tāi (桂園時代).

Katura Tarô
桂 太郎
Ji̍t-pún Loē-koh Chóng-lí
Jīm-kî
1912 nî 12 goe̍h 21 ji̍t – 1913 nî 2 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Saionzi Kinmoti
Kè-jīm Yamamoto Gonnohyôe
Jīm-kî
1908 nî 7 goe̍h 14 ji̍t – 1911 nî 8 goe̍h 30 ji̍t
Chêng-jīm Saionzi Kinmoti
Kè-jīm Saionzi Kinmoti
Jīm-kî
1901 nî 6 goe̍h 2 ji̍t – 1916 nî 1 goe̍h 7 ji̍t
Chêng-jīm Saionzi Kinmoti (tāi-lí)
Kè-jīm Saionzi Kinmoti
Ji̍t-pún Lio̍k-kun tāi-sîn
Jīm-kî
1898 nî 1 goe̍h 12 ji̍t – 1900 nî 12 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Takasima Tomonosuke
Kè-jīm Kodama Gentarô
Tâi-oân Chóng-tok
Jīm-kî
1896 nî 6 goe̍h 2 ji̍t – 1896 nî 10 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Kabayama Sukenori
Kè-jīm Nogi Maresuke
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1848 nî 1 goe̍h 4 ji̍t(1848-01-04)
Ji̍t-pún Nagato-kok Hagi
Kòe-sin 1913 nî 10 goe̍h 10 ji̍t 1913-10-10(110 hòe)
Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘

Katura Tarô ê Tâi-oân chóng-tok jīm-kî chí-ū sì kò͘ goe̍h, jīm-lāi hoat-seng Hûn-lîm tó͘-sat sū-kiāⁿ.

Chhut-sin

siu-kái

Keng-le̍k

siu-kái

Sí-bông

siu-kái

Nî-phó͘

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái