Kiaⁿ-to͘ Gī-tēng-su

Kiaⁿ-to͘ Gī-tēng-su sī chiam-tùi 1 ê Liân-ha̍p-kok kok-chè kong-iok ê siu-tēng thê-àn, bo̍k-tek sī beh chiam-tùi choân-kiû-sèng ê un-sek hāu-èng ín-khí ê choân-kiû loán-hòa tēng 1 ê chhú-lí ê hoat-tō͘.

I ê choân-miâ hō͘-chò Liân-ha̍p-kok Khì-hāu Piàn-hòa Framework Kong-iok ê Kiaⁿ-to· Gī-tēng-su (UNFCCC).

Chhiam-jī ê kok-ka chū-goān kiám-chió in pàng--chhut-lâi ê un-sek khì-thé (CO2 téng-téng).

Chit ê gī-tēng-su sī tī 1997 nî 12-goe̍h tī Ji̍t-pún Kiaⁿ-to͘ hia̍p-tiâu chhut-lâi--ê. Tùi 1998 nî 3-goe̍h 16 khai-sí khai-hòng hō͘ ta̍k-kok ê chèng-hú chhiam-sú, kàu 1999 nî 3-goe̍h 15 uî-chí.

Kàu-kah 2002 nî ū 104 ê kok-ka chhiam-sú, pau-koat Europa Liân-bêng. Bí-kok chū 2001 nî tō kū-choat kè-siok chham-siông. Lō͘-se-a chèng-hú tī 2004 nî 9-goe̍h-té piáu-sī goān-ì chhiam-jī, tī 11 goe̍h 18 chèng-sek thong-kòe. 2005 nî 2 goe̍h 16 khai-sí si̍t-si.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Bûn-kiāⁿ siu-kái

Kî-thaⁿ siu-kái