Ko-hiông Chia̍t-ūn Khoân-chōng Kheng-kúi

Khoân-chōng Kheng-kúi

Khoân-chōng Kheng-kúi (環狀輕軌), goân kè-ōe miâ sī Ko-hiông Chia̍t-ūn Lîm-káng Kheng-kúi (高雄捷運臨港輕軌), sī Tâi-oân Ko-hiông Chia̍t-ūn tng-teh heng-kiàn tiong ê kheng-kúi ūn-su hē-thóng, iā sī A-chiu Sin Oan-khu ê chi̍t pō͘-hūn. Ko-hiông-chhī Chèng-hú Chia̍t-ūn Ka-têng-kio̍k ùi 2001 nî khai-sí gián-kiù heng-kiàn kheng-kúi ê khó-lêng-sèng, pēng thê-chhut tī thih-lō͘ tē-hā-hoà liáu-āu, lī-iōng Tâi-thih Lîm-káng-soàⁿ ê lō͘-soàⁿ lâi heng-kiàn kheng-kúi ê kè-ōe.

Chhia-chāmSiu-kái

 

Kai-tōaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Khoân-chōng Kheng-kúi
Tē-chi̍t kai-tōaⁿ C1 Lî-á-lāi 籬仔內 Lizihnei    Hōng-soaⁿ Soàⁿ Chiân-tìn-khu Ko-hiông-chhī
C2 Khái-soân Sūi-tiân 凱旋瑞田 Kaisyuan Rueitian
C3 Chiân-tìn chi Seng 前鎮之星 Cianjhen Star    Âng-soàⁿ: Khái-soân
C4 Khái-soân Tiong-hôa 凱旋中華 Kaisyuan Jhonghua    Âng-soàⁿ
C5 Bāng-sî-tāi 夢時代 Dream Mall
C6 Keng-bō͘ Hn̂g-khu 經貿園區 Commerce and Trade Park
C7 Nńg-thé Hn̂g-khu 軟體園區 Software Technology Park
C8 Ko-hiông Tián-lám-koán 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center Lêng-ngá-khu
C9 Lí-ūn Tiong-sim 旅運中心 Cruise Terminal    N̂g-soàⁿ
C10 Kong-êng Bé-thâu 光榮碼頭 Glory Pier
C11 Chin-ài Bé-thâu 真愛碼頭 Love Pier Iâm-tiâⁿ-khu
C12 Pok-jī Tâi-gī 駁二大義 Dayi Pier-2
C13 Pok-jī Hông-lâi 駁二蓬萊 Penglai Pier-2 Kó͘-san-khu
C14 Há-má-seng 哈瑪星 Hamasen    Kiat-soàⁿ: Se-á-oân
   Kî-tin Soàⁿ
Tē-jī kai-tōaⁿ C15 Ngó͘-hok-sì-lō͘ 五福四路 Wufu 4th Rd.
C16 Tōa-kong-lō͘ 大公路 Dagong Rd.
C17 Hèng-liông-lō͘ 興隆路 Singlong Rd.
C18 Kó͘-san 鼓山 Gushan   Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
C19 Kiú-jû-sì-lō͘ 九如四路 Jiouru 4th Rd.
C20 Bí-su̍t-koán 美術館 Museum of Fine Arts Station   Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
C21 Bí-su̍t Hn̂g-khu 美術園區 Art Park
C22 Liân-ha̍p Pēⁿ-īⁿ 聯合醫院 Kaohsiung Municipal United Hospital
C23 Liông-tek-lō͘ 龍德路 Longde Rd.
C24 Sin Chhī-chèng Tiong-sim 新市政中心 Kaohsiung City Hall    Âng-soàⁿ: Lap-á-té
C25 Liông-hôa Kok-tiong 龍華國中 Longhua Junior High School Chó-iâⁿ-khu
C26 Tāi-thóng Sin Sè-kí 大統新世紀 President New Century Sam-bîn-khu
C27 Tiáⁿ-san 鼎山 Dingshan
C28 Oân-á-lāi 灣子內 Wanzihnei    N̂g-soàⁿ
C29 Kiàn-hèng-lō͘ 建興路 Jiansing Rd.
C30 Tōa-sūn Kiú-jû 大順九如 Dashun Jiouru   Tâi-thih Pîn-tong Soàⁿ: Kho-kang-koán
C31 Khoân-kiû-iáⁿ-siâⁿ 環球影城 Universal Cinemas Lêng-ngá-khu
C32 Chhái-khēng Kong-hn̂g 彩虹公園 Rainbow Park    Kiat-soàⁿ: Bûn-hoà Tiong-sim, Gō͘-tè-chhù
C33 Bîn-seng Pēⁿ-īⁿ 民生醫院 Minsheng Hospital
C34 Kok-chè Siong-kang 國際商工 Kuochi Vocational High School
C35 Bú-chhiong-lō͘ 武昌路 Wuchang Rd. Chiân-tìn-khu
C36 Jī-sèng-lō͘ 二聖路 Ersheng Rd.
C37 Ki-chhiúⁿ 機廠 Depot