Lîm Gí-tông

Tiong-kok bûn-ha̍k-ka, sió-soat-ka, hoat-bêng-ka (1895–1976)

Lîm Gí-tông (林語堂, 1895 nî 10 go̍eh 10 - 1976 nî 3 go̍eh 26), Hok-kiàn Liông-khe (chit-chūn ê Liông-hái) lâng. Gôan miâ kiò-chòe Hô-lo̍k, lō͘-bóe kái miâ Gio̍k-tông, āu--lâi iū-koh kái-chò Gí-tông. Kong-gôan 1912 nî ji̍p-khì Siōng-hái Sèng Iok-hān Toā-o̍h (上海聖約翰大學), pit-gia̍p liáu-āu tiàm Chheng-hôa Tāi-ha̍k chòe sian-siⁿ. 1919 nî chhiu-thiⁿ tī Bí-kok Harvard Toā-o̍h Bûn-ha̍k-hē (Department of literature of Harvard University) chhim-chō, 1922 nî the̍h-tio̍h sek-sū ha̍k-ūi. Liáu-āu, khì-kàu Tek-kok Leipzig Toā-o̍h (University of Leipzig), choan-kong Gí-giân ha̍k. 1923 nî the̍h-tio̍h phok-sū ha̍k-ūi, liáu-āu tò-tńg khì Tiong-kok, tī Pak-kiaⁿ Toā-o̍h chò kàu-siū, iū-koh kiam Pak-kiaⁿ Lú-chú Su-hōan Toā-o̍h kàu-bū-tiúⁿ kah Eng-bûn hē chú-jīm. 1924 nî liáu-āu, chiâⁿ-chòe Gí-si (語絲) ê chú-pit (chú-iàu chok-chiá). 1926 nî, tam-jīm Ē-mn̂g Toā-o̍h Bûn-ha̍k īⁿ īⁿ-tiúⁿ. 1927 nî tām-jīm kok-ka Gōa-kau-pō͘ pì-su. 1932 nî, chú-pian pòaⁿ-go̍eh-tâm Lûn-gí. 1934 chhong-pan Jîn-se-kan, 1935 nî chhòng-pānÚ-tiū hong (宇宙風), chhiòng-gī siá-chok ê hong-keh to̍h-ài kian-chhî "chú-ngó· ûi tiong-sim, sok-chō chheng-êng koh sù-sī ê hong-keh". 1935 nî liáu-āu, tī Bí-kok iōng Eng-bûn siá liáu 1-kóa-á tú-miâ ê bûn-hòa chok-phín kah tn̂g-phiⁿ siáu-soat, pí-lūn-kóng : Ngô͘-kok Ngô͘-bîn (吾國吾民), Kiaⁿ-hôa Ian-hûn (京華煙雲), Hong-siaⁿ Ho̍k-lē (風聲鶴唳) téng-téng.

Lîm Gí-tông, 1939 nî

1944 nî, Lîm Gí-tông ùi Bí-kok tò-tńg khì Tiong-kok, tī Tiōng-khèng káng-o̍h. 1945 nî khì Sin-ka-pho tiû-kiàn Lâm-iûⁿ Tāi-ha̍k, tī hia chò hāu-tiúⁿ. 1952 nî, tī Bí-kok hām pêng-iú chhòng-pan Thian-hong cha̍p-chì. 1966 nî khì Tâi-ôan tēng-ki. 1967 nî, hō· Hiong-káng Tiong-bûn Tāi-ha̍k phèng-jīm chò gián-kiù kàu-siū. 1975 nî chiâⁿ-chòe kok-chè pit-hōe hù hōe-tiúⁿ. 1976 nî tiàm Hiong-káng kòe-sin.