O͘-lí-on-chō (Ji̍t-pún-gí: オリオン座), mā thang kiò chò La̍h-hō͘-chō (獵戶座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

O͘-lí-on-chō
Orion
Orion
lio̍k-gí Ori
só͘-iú-keh Orionis
siōng-teng Orion, the Hunter
chhek-keng 5h
chhek-ūi +5°
ka-cho̍k Orion
siōng-hān NQ1
bīn-chek 594 pêng-hong-tō͘ (26th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 7
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
81
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 10
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 8
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 8
siōng kng ê chheⁿ Rigel (β Ori) (0.12m)
siōng kīn ê chheⁿ GJ 3379
(17.51 ly, 5.37 pc)
Messier thian-thé 3
làu-sái-chheⁿ-kûn Orionids
Chi Orionids
keh-piah seng-chō Siang-seⁿ-chō
Kim-gû-chō
Eridanus Chō
Thian-thò͘-chō
It-kak-siù-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +85° kàu −75° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 1 goe̍h